Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

05 grudnia 2017 12:00

Doatawa oleju grzewczego do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2018r.

Grupa, 5 grudnia 2017r.

 

 

SPGr.321.04.2017

 

 

                                                                                                                      

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej w  ramach postępowania o wartości poniżej 30 000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą: „Dostawa oleju napędowego  grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie

 od stycznia 2018roku  do czerwca  2018 roku.”

 

 1. I.                   Zamawiający:

Gmina Dragacz

Dragacz 7A

86-134 Dragacz

NIP: 559-10-05-404

w imieniu, której występuje Dyrektor  Szkoły Podstawowej  im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz

Tel.52 33 255 28, fax. 52 3325928   

email: zaopatrzenie.grupaszkola@wp.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  oraz zarządzenia Nr 07/2014z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

III. Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Dostawa  oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku.”

 

 1.  Zakres zamówienia: obejmuje dostawę w okresie od stycznia   do czerwca  2018 roku oleju napędowego grzewczego (PN-C.96024:2011) w ilości około 20 000 l wraz z transportem (samochód cysterna) do budynku Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w  Grupie w części, gdzie znajduje się pomieszczenie kotłowni wraz z magazynem, w którym mieszczą się zbiorniki na olej o pojemności 8.000 litrów. Dostawa oleju opałowego będzie odbywała się poprzez każdorazowe tankowanie zbiorników w/g potrzeb Zamawiającego (w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego o potrzebie tankowania zbiorników). Przy każdorazowym tankowaniu, Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia świadectwa jakości dotyczącego parametrów jakościowych dostarczanego asortymentu.
 2. Podana ilość oleju napędowego grzewczego  jest ilością szacunkową, jaką Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania umowy i może się zmniejszyć lub zwiększyć, w zależności od warunków atmosferycznych.
 3. Z tytułu nie zrealizowania zakupu przewidywanej ilości oleju w okresie trwania umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

IV. Termin wykonania zamówienia:

            Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w okresie od stycznia  2018 r. do czerwca  2018r.

V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi.

2.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

      4. Spełniają warunki określone w niniejszym zaproszeniu.

 

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału   w postępowaniu:

1. Odpowiednio wypełniony i podpisany „formularz – oferta” (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia).

2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków przez oferenta  (zał. nr 1 do „formularza ofertowego”).

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień    ( zał. nr 2 do formularza ofertowego).

4. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi.

5. Zaakceptowany wzór umowy (zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia).

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
 3. Nie udziela się informacji ustnych i telefonicznych, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  – dyrektor szkoły mgr Piotr Kowalski tel. 52 3325528 st. referent ds. zaopatrzenia Elżbieta Markuszewska 52 33255 28.  

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta powinna  zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.

8. Wszelkie poprawki  lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

9.Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

10. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

      1) formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do zaproszenia)

      2) poświadczenia, oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

      3) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.: - zaakceptowany projekt umowy – (załącznik nr 2 do zaproszenia)

11. Oferta wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

12.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz w sekretariacie szkoły – pokój nr 1 w terminie do dnia 15 grudnia do godziny 10.00  ( sekretariat szkolny  jest czynny codziennie w godzinach między 7.00 a 15.30).
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2017r. o godz. 10.10 w siedzibie Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz w pokoju nr 1.

 

X.  Opis sposobu obliczania ceny oferty:

 1. Cenę oferty należy obliczyć mnożąc cenę jednostkową za 1 litr oleju napędowego grzewczego przez ilość 20 000 litrów oleju. Do obliczonej ceny netto oferty należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawę kalkulacji ceny jednostkowej za 1 litr oleju napędowego grzewczego, która będzie miała zastosowanie do obliczeń ceny oferty stanowi cena hurtowa sprzedaży oleju napędowego grzewczego (za 1 litr) obowiązująca u producenta na dzień 13.12.2017r.

(Proszę o podanie nazwy producenta oraz adresu strony internetowej, na której umieszczona jest aktualna cena dnia).

 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz ewentualne obniżki
 2. Cena oferty winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie i wpisana do Formularza oferty (Zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia).
 3. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, Cenę należy zaokrąglić z dokładnością do jednego grosza z uwzględnieniem postanowień ustawy o cenach.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmian cen hurtowych oleju opałowego u producenta bez konieczności aneksowania umowy.

XI . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)      Cena  – 100 %.

2)      Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.

3)      Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia :

 

 1. Zamawiający zawrze umowę  na warunkach określonych w projekcie umowy  w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej    umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w pkt. 4.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

a)      z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego,

b)      wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,

c)      w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy,

d)     w przypadku zmian w stawce podatku VAT.

 1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący - Załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

 

 

 Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wraz ze wzorami dokumentów.

Załącznik Nr 2 – projekt umowy

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                                                       mgr Piotr Kowalski

 

 

 

                                                                                                                                        

Załączniki:
Załączniki [99 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 05.12.2017r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2017 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 208
05 grudnia 2017 12:00 (Piotr Kowalski) - Dodanie załącznika [zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2017 12:00 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl