Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

31 lipca 2017 14:26

Dostawa mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

                                                                                                                Grupa, 28 lipca 2017r.

 

SPGr.321.04.2017

 

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej w  ramach postępowania o wartości poniżej 30 000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą: ”Dostawa mebli szkolnych  do  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie”  w okresie od 21 sierpnia do 29 września 2017 roku.

 

 I. Zamawiający:

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

ul. Szkolna 2

86-134 Dragacz

Tel. 52 3325528, fax. 52 3325928

www.szkola16puw.biposwiata.pl

II. Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: „Dostawa mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, ul. Szkolna 2, 86-134 Dragacz  okresie od 21 sierpnia do 29 września 2017 roku.”
 2. Wartość zamówienia < 30 000 euro
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego tj. Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie mebli szkolnych w  ilości określonej w załączniku nr 3 do formularza ofertowego

III. Termin wykonania dostaw:

 1. Od dnia 21 sierpnia do 29 września 2017 roku.

.

IV. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 07/2014z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  poz. 2164 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

V. Wymagane dokumenty składające się na ofertę (brak któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty:)

1. Odpowiednio wypełniony i podpisany „formularz – oferta” (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia)

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta powinna  zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.

9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

10.Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

11. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

1/ formularz ofertowy,

2/ oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

3/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.: - zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia

12. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego. Koperta/opakowanie powinna/o posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowania na adres Zamawiającego.

13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po rozstrzygnięciu postępowania.

VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2017r., w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  do godziny 10.00 ( w sekretariacie szkolnym  w godzinach między 8.00 a 14.00).
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 sierpnia 2017r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  Piotr Kowalski dyrektor szkoły;  Elżbieta Markuszewska – st. referent ds. zaopatrzenia szkoły, tel. 52 3325528, fax. 52 3325529 

VIII.  Cena:

 1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie i wpisana do formularza oferty (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

IX . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)      Cena  – 100 %.

2)      Gwarancja – 36 miesięcy

 

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia :

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI . Wymagania dotyczące wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium

 

XI.  Inne informacje:

1. W tym postępowaniu Zamawiający :

 • nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
 • nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną,
 • nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w tym postępowaniu.

XII. Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wraz ze wzorami dokumentów

Załącznik Nr 2 – projekt umowy

 

 

                                                                                         Zatwierdził:  

                                                                            Dyrektor Szkoły  mgr Piotr   Kowalski                                                                                                                                         

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 28.07.2017
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2017 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 263
01 sierpnia 2017 07:25 (Piotr Kowalski) - Dodanie załącznika [zalaczniki_viii.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2017 14:26 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl