Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

22 grudnia 2016 11:25

Dostawa oleju grzewczego w ilości 25 000 litrów do kotłowni olejowej zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie od stycznia do czerwca 2017r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

                  CENOWEJ       

 

 

 

 

 

 

 

„Dostawa  oleju  grzewczego w ilości 25 000 litrów do kotłowni olejowej

zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

od stycznia od czerwca do 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: SPGr.321.04.2016

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:…………………………………………………………………………………………………                                          

                                                                 /podpis i pieczątka zatwierdzającego/                  

 

 

                                                                                                

Grupa, grudzień 2016r.

 

 

Spis treści:

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Termin dostawy
 4. Warunki wymagane od oferentów
 5. Wymagane dokumenty składające się na ofertę
 6. Sposób przygotowania oferty
 7. Termin i składania i otwierania ofert
 8. Sposób obliczania ceny
 9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
 11. Wymagania dotyczące wadium
 12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 13. Inne informacje
 14. Załączniki zaproszenia do złożenia oferty cenowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa, 22.12.2016r.

Znak sprawy: SPGr.321.04.2016

 

                                                                                                                             …………………….................................

                                                                                                                              …………………………………………

 

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej na dostawę oleju grzewczego od stycznia 2017r. do czerwca 2017r.

do  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich  w Grupie.

 

 

 I. Zamawiający:

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

ul. Szkolna 2

86-134 Dragacz

zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w ramach postępowania o wartości poniżej 30 000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą:  Dostawa od stycznia do czerwca 2017r.  oleju grzewczego w ilości około25 000 litrów  do kotłowni olejowej zasilającej  w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z treścią poniższego „zaproszenia” i zgodnie z nim złożyć ofertę.

3. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje: - rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych, - zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą:  „Dostawa od stycznia do czerwca 2017r.oleju grzewczego w ilości 25 000 litrówdo kotłowni olejowej zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w  Grupie”.

       Wartość usługi jest mniejsza niż 30.000 euro i nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 • dostawę  oleju grzewczego w okresie od stycznia 2017r do czerwca 2017r. (PN-C.96024:2011) w ilości 25 000 litrówwraz z transportem (samochód cysterna) do budynku  Szkoły Podstawowej im 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie, w części, gdzie znajduje się pomieszczenie kotłowni wraz z magazynem, w którym mieszczą się cztery  zbiorniki na olej o pojemności 2000 litrów. Dostawa oleju będzie odbywała się poprzez każdorazowe tankowanie zbiorników w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego o potrzebie tankowania zbiorników, dokonanego przez dyrektora placówki lub pracownika sekretariatu. Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość dostaw oleju opałowego tak, aby nie spowodować przerw w dostawie ciepła do budynku szkoły. Przy każdym tankowaniu Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia świadectwa jakości dotyczącego parametrów jakościowych dostarczanego asortymentu. Ilość  litrów oleju opałowego może ulec zmianom ze względu na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego uzasadnione od aury.

IV. Termin dostawy:

Od  stycznia do czerwca 2017 roku  - według zapotrzebowania.

V. Warunki wymagane od oferentów

 1. Posiadanie uprawnienia niezbędne do wykonywania, określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustaw, które obowiązek takich uprawnień nakładają.
 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.
 4. Zobowiązanie się do dotrzymania warunków podanych w zaproszeniu oraz akceptowanie załączonego projektu umowy jako obowiązującego w przypadku wyboru przedstawionej oferty

VI. Wymagane dokumenty składające się na ofertę(brak któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty)

 1. Odpowiednio wypełniony i podpisany „formularz – oferta” (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia)
 2. Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków przez oferenta i o upoważnianiu osób, do podpisywania umów i występowania w imieniu Oferenta  (zał. nr 1 do „formularza ofertowego”)
 3. Zaakceptowany wzór umowy  (zał. nr 5 do  „formularza ofertowego”)
 4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.( zał. nr 2 do „formularza ofertowego”)
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .( zał. nr 3 do „formularza ofertowego”)
 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ( zał. nr 4 do „formularza ofertowego”)

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta powinna  zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

7. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację  bez widocznych śladów naruszeń.

9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

10.Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.

11. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

1/ formularz ofertowy,

2/ oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

3/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.: - zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 5  do „formularza ofertowego”

12.Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego. Koperta/opakowanie powinna/o posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie,

ul. Szkolna 2,

86-134 Dragacz

„Dostawa od stycznia do czerwca 2017r. oleju grzewczego w ilości25 000 litrówdo kotłowni olejowej zasilającej w ciepło budynek Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie”.

Nie otwierać przed terminem:     13.01. 2017r.

Na odwrocie należy umieścić nazwę i adres oferenta (czytelna pieczątka).

13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po rozstrzygnięciu postępowania.

14. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

16. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych),powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

VIII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 13.01. 2017 roku, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie do godziny 11.50 (sekretariat jest czynny  w godzinach między7.30 a 15.30.)
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2017r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

       3.     Informacja o trybie otwarcia ofert i ich oceny:

a)      otwarcie ofert jest jawne,

b)      bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,

c)      podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia,

d)      w przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. b i c,

4.      Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania.

 1.  W  toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem pkt. 6,
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
 3.  W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

IX. Sposób obliczania ceny:

 1. Cenę oferty należy obliczyć mnożąc cenę jednostkową za1 litroleju opałowego przez ilość 25000 litrówoleju. Do obliczonej ceny netto należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.
 2.  Podstawą kalkulacji ceny jednostkowej za 1/litr oleju opałowego, która będzie miała zastosowanie do obliczeń ceny oferty stanowi cena hurtowa sprzedaży oleju opałowego (za 1 litr) obowiązująca u producenta na dzień 09.01.2017r.z podaniem nazwy producenta oraz strony internetowej, na której podana jest cena hurtowa oleju opałowego.
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz ewentualne obniżki.
 4. Cena oferty winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz wpisana do formularza oferty ( załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).
 5. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, cenę należy zaokrąglić z dokładnością do jednego grosza z uwzględnieniem postanowień ustawy o cenach.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmian cen hurtowych oleju opałowego u producenta.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  • Cena oferty: – 100 %.
 2. Ocenie pod względem przyjętego kryterium ceny oferty, zostaną poddane wyłącznie oferty ważne spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
 3. Sposób dokonywania oceny oferty:               

 

                                  Cno

              PC=------------------------  x 100, gdzie:

                                 Cor

PC – punkty za kryterium cena,

Cno – oferta z najniższą ceną,

Cor – cena oferty rozpatrywanej

Ocena kryterium : liczba przyznawanych punktów pomnożona przez wagę kryterium

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg powyższego  wzoru matematycznego

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia :

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XII . Wymagania dotyczące wadium

 1. Nie jest wymagane wniesienie wadium

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancja:

 1. Nie jest wymagane.   

XIV.  Inne informacje:

1. W tym postępowaniu Zamawiający :

 • nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
 • nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczna,
 • nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w tym postępowaniu.

2. Udostępnienie dokumentów :

 • Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do protokołu wraz załącznikami dokumentów z wyjątkiem dokumentów i informacji zastrzeżonych przez Wykonawców, z tym że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyłączeniem ofert, które udostępnia się od chwili ich otwarcia.
 • Zamawiający udostępnia zainteresowanym wskazane przez nich dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                  mgr Piotr Kowalski

Data wytworzenia dokumentu: 22.12.2016r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2016 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 235
22 grudnia 2016 11:27 (Piotr Kowalski) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_zaproszenia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2016 11:25 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl