Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Przetargi zobacz archiwum »

24 października 2016 10:57

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę żywności do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od stycznia 2017 r. do czerwca 2017 r.

Grupa, 21 października 2016r.

 

 

SPGr.321.02.2016

 

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej w  ramach postępowania o wartości poniżej 30 000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą: ”Dostawa żywności do  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.”

 I. Zamawiający:

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

ul. Szkolna 2

86-134 Dragacz

Tel; 52 3325528, fax: 52 3325928

www.szkola16puw.biposwiata.pl

II. Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: ”Dostawa żywności do  Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od stycznia  do czerwca 2017 roku.”
 2. Wartość zamówienia < 30 000 euro.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego żywności:

CPV - 15000000- 8 ( produkty spożywcze) w  ilości określonej w załączniku nr 3 do formularza ofertowego w  ( w miesiącach I  – VI 2017r.) do Szkoły Podstawowej im.16.Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

15100000-9 - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 

15200000 -0 - ryby przetworzone i konserwowe

15300000- 1 - owoce, warzywa i podobne produkty

15400000- 2 - oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15510000- 6 - mleko i śmietana

15600000 - 4 - produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15830000 - 5 - cukier i produkty pokrewne

 

III. Termin wykonania dostaw

            Od dnia 02.01.2017r. do dnia 30.06.2017r.

IV. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 07/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie  w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro. Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

 

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

V. Wymagane dokumenty składające się na ofertę (brak któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty:)

1. Odpowiednio wypełniony i podpisany „formularz – oferta” (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia)

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zaproszeniu do złożenia oferty  (zał. nr 1 do formularza - oferty)

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  ( Zał. nr 2  do formularza – oferty)

4. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie przez odpowiednie służby sanitarne (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) pojazdów mechanicznych z podaniem marki pojazdu oraz nr rejestracyjnego przeznaczonych  do przewożenia artykułów spożywczych opakowanych i nie opakowanych oraz artykułów wymagających chłodzenia podczas przewozu.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta powinna  zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.

7. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację bez widocznych śladów naruszeń.

9. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

10.Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

11. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia i zawierać kolejno:

1/ formularz ofertowy,

2/ oświadczenia, dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

3/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.: - zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia

12. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego. Koperta/opakowanie powinna/o posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowania i oznaczona:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

ul. Szkolna 2,  86-134 Dragacz

„Oferta cenowa na dostawę żywności do Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie w okresie od stycznia do czerwca  2017 roku.”

13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po rozstrzygnięciu postępowania.

14. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 08.12.2016 roku, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie do godziny 10.00 (sekretariat szkolny  jest czynny codziennie w godzinach między7.30 a 15.30.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia  08.12.2016r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Elżbieta Markuszewska – st. referent ds. zaopatrzenia szkoły, tel: 52 3325528, fax: 52 5525928 

VIII.  Cena:

 1. Cena oferty winna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie i wpisana do formularza oferty (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

IX . Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert :

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)      Cena  – 100 %.

 

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia :

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XI . Wymagania dotyczące wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium

 

XI.  Inne informacje:

1. W tym postępowaniu Zamawiający :

 • nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
 • nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną,
 • nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w tym postępowaniu.

XII. Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wraz ze wzorami dokumentów

Załącznik Nr 2 – projekt umowy

 

          Sporządziła:                                                                                       Zatwierdził:

 

                                                                                                               Dyrektor Szkoły

     Elżbieta Markuszewska                                                                        mgr Piotr Kowalski

 

Załączniki:
Załączniki [283 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Markuszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2016 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 358
24 października 2016 10:58 (Piotr Kowalski) - Dodanie załącznika [zalaczniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2016 10:57 (Piotr Kowalski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl