Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Komunikaty zobacz archiwum »

24 czerwca 2016 11:22

WYPRAWKA SZKOLNA 2016-2017

WYPRAWKA SZKOLNA” ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie informuje, że o warunkach i sposobie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017

         Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego obejmie się :
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej oraz  III gimnazjum
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej oraz  III gimnazjum.
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.


Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie ustalonym przez wójta właściwego dla siedziby szkoły  - dla szkół mieszczących się na terenie Gminy Dragacz termin został ustalony do dnia 4 września  2016 r.

  W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie. 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do sekretariatu w Szkole Podstawowej im.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie,  tel.  (52) 33 255 28

Załączniki:
druk [121 KB]
Data wytworzenia dokumentu: 24.06.2016
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2016 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 346
24 czerwca 2016 11:27 (Piotr Kowalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2016 11:25 (Piotr Kowalski) - Dodanie załącznika [wniosek_druk__wyprawka_szkolna_2016.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2016 11:24 (Piotr Kowalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl