Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Komunikaty zobacz archiwum »

25 lutego 2016 13:45

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16.Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr SPGr.016.05.2015

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

z 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci   

do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie i Szkole Filialnej w Bratwinie

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz.7, rozdział 2a)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Dzieci przyjmuje się do szkoły  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor.

3. Jeżeli przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

4. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dragacz na podstawie wniosku o przyjęcie, natomiast dzieci zamieszkałe poza gminą Dragacz, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

6. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego w tutejszej placówce i nie będą realizowały obowiązku szkolnego od 1 września br., składają pisemną deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017 nie później niż do 29 lutego.

7. Termin rekrutacji kandydatów do oddziałów przedszkolnych obejmuje okres od 1 marca do 31 marca br. na kolejny rok szkolny.

 

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji 

1.  Rekrutację dzieci do szkoły  i oddziałów przedszkolnych ogłasza dyrektor szkoły.

2. Dyrektor   zamieszcza na tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie szkoły oraz   na  stronie  internetowej  szkoły  następujące informacje:

a) termin składania przez rodziców  wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły,

b) miejsce udostępnienia druków wniosków  wraz z załącznikami,

c) regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych,

d) harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny.

 

Rozdział III

Kryteria rekrutacyjne

1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przyjmowani są wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie gminy Dragacz, którzy w 2016 r. kończą 6 lat.

2. W przypadku gdy szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, wówczas na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci spełniający następujące kryteria:

 

L.p

Nazwa kryterium (art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Liczba punktów

1

Wielodzietności rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

2

2

Niepełnosprawność kandydata

2

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

2

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

2

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę wdowca, osobę pozostającą w separacji , osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie  co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

 

 

2

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

2

 

W przypadku, gdy kandydaci uzyskali taką samą liczbę punktów, wówczas uwzględnia się następujące kryteria:

L.p

Kryterium

Liczba

punktów

1

Dziecko 5- i 4-letnie obojga rodziców pracujących lub uczących się (w trybie dziennym)

45

2

Dziecko 5- i 4-letnie, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się ( w trybie dziennym)

40

3

Dziecko 5- i  4-letnie, rodziców nie wymienionych w pkt. 1-2

35

4

Dziecko 3-letnie

15

5

Dziecko, którego rodzeństwo realizuje lub realizowało obowiązek szkolny w placówce, w której składany jest wniosek

10

6

Dziecko z rodziny o niskim dochodzie na osobę

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 Działanie komisji rekrutacyjnej

1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech członków Rady Pedagogicznej (Monika Wolniak, Ewa Kapyś, Bożena Sąsiadek), z których dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego (M. Wolniak). Dyrektor szkoły może także powołać na członka komisji przedstawiciela organu prowadzącego lub Rady Rodziców.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d) sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zawierających imiona

    i nazwisko kandydata oraz liczbę uzyskanych punktów

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Sposób przechowywania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły i ich rodziców.

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego przechowywane są niedużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole  nie dłużej niż 7 dni po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

 

1. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania              z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, przewyższyła liczbę miejsc w danej szkole, dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których organizowane są oddziały przedszkolne oraz z dyrektorem SAPO informuje wójta gminy              o braku możliwości przyjęcia dziecka   .

2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału, wójt gminy jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom  inne publiczne przedszkole lub inną publiczną formę wychowania przedszkolnego organizowaną w szkole  lub niepubliczne przedszkole , które mogą przyjąć dziecko na czas zbliżony do czasu pobytu w przedszkolu, o który ubiegali się  rodzice dziecka.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                   NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

L. p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1. 1.       

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego placówce, do której dziecko uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016.

19 - 29.02.2016

nie dotyczy

 1. 2.       

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 – 31.03.2016

01 – 19.08.2016

 1. 3.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

04 – 08.04.2016

22 – 25.08.2016

 1. 4.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2016

26.08.2016

 1. 5.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12 - 13.04.2016

29.08.2016

 1. 6.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 – 15.04.2016

30 – 31.08.2016

 1. 7.       

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

18 – 22.04.2016

01 – 02.09.2016

 1. 8.       

Przygotowanie i wydawanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

przygotowanie i wydawanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 1. 9.       

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata

 1. 10.   

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia  kandydata

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 25.02.2016
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2016 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 362
25 lutego 2016 14:19 (Piotr Kowalski) - Usunięcie załącznika [harmonogram_rekrutacji.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2016 14:18 (Piotr Kowalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2016 14:18 (Piotr Kowalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl