Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

Aktualności zobacz archiwum »

25 maja 2011 13:58

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 

Informujemy, że z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie można korzystać tylko i wyłącznie po podpisaniu z dyrekcją szkoły umowy według załączonego wzoru (zał. nr 1). Umowę może podpisać tylko osoba dorosła, zatem osoby nieletnie muszą pozostawać na boisku pod opieką osoby podpisującej umowę. Za ewentualne zniszczenia powstałe podczas korzystania z boiska odpowiada finansowo osoba podpisująca umowę. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy korzystający z boiska złamie regulamin umieszczony przy bramie wejściowej (zał. nr 2).

Boisko jest dostępne w godzinach od 8:00 do 19:30 w dni robocze. W okresie zajęć szkolnych z boiska można korzystać po ich zakończeniu, w okresach feryjnych w pełnym wyznaczonym czasie. W umowie określa się daty korzystania, dni tygodnia i godziny oraz rodzaj zajęć, do których ma być wykorzystywane boisko. Boisko może być wykorzystywane wyłącznie do celów sportowych.   

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 52 3325528.

 

Załącznik nr 1

 

UMOWA UDOSTĘPNIENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NR……………………

 

Zawarta dnia…………………….w siedzibie Szkoły Podstawowej im.16.Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie pomiędzy mgr Piotrem Kowalskim Dyrektorem szkoły, zwanym dalej udostępniającym, a………………………….………………………………………….

Dowód osobisty /seria i nr./………………………………..…PESEL………………………………….

zwanym dalej organizatorem.

§1

Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia nieodpłatnie organizatorowi boiska wielofunkcyjnego w celu realizacji zajęć:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

§2

Udostępnienie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dniach

od                                           do                                        /dzień tygodnia/

w godzinach…………………………………………………………. .

§3

Organizator oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego w czasie jego udostępniania i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§4

Organizator zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich wynikłe w czasie korzystania przez nie z przedmiotu umowy. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w udostępnianiu mienia, spowodowane nieprawidłowym korzystaniem.

§5

Umowa zostaje zawarta na czas udostępnienia boiska wielofunkcyjnego szkoły podstawowej organizatorowi, podany w §2 umowy.

 

§6

Rozwiązanie umowy następuje pisemnie najpóźniej trzy dni przed planowanym udostępnieniem obiektu.

§7

Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku:

a)      Naruszenia zapisów regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej i.16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

b)     Innych nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających dalsze korzystanie
z przedmiotu umowy.

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Spory mogące powstać na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie właściwy są dla siedziby udostępniającego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

                                  Udostępniający:                                                                      Organizator:

 

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM.16.PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE

  1. 1.    Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego po zakończeniu zajęć dydaktycznych i SKS przez osoby /grupy/ odbywa się wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły.
  2. 2.    Boisko wielofunkcyjne czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00-19:30.

W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy boisko wielofunkcyjne jest wyłączone z użytkowania.

  1. 3.    W godzinach od 8:00-16:00 boisko wielofunkcyjne udostępniane jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i innych zadań statutowych dla uczniów uczących się w Szkole Podstawowej i. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.
  2. 4.    W pozostałych godzinach boisko może być udostępnione dla osób fizycznych i podmiotów prawnych z terenu Gminy Dragacz nieodpłatnie na podstawie umowy z dyrektorem szkoły.
  3. 5.    Wszystkie osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego mają obowiązek używać odpowiedniego stroju sportowego oraz posiadać zmienne obuwie sportowe o jasnej podeszwie. Zabrania się używać obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, plastikowymi lub gumowymi.
  4. 6.    Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z boiska wielofunkcyjnego i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich- ich opiekunowie i rodzice.

Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

  1. 7.    Za zniszczenia wynikłe podczas korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem odpowiada i koszty ponosi zarządca szkoły.
  2. 8.    Obowiązkiem osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego jest:

- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących   zajęcia oraz pracowników obsługi szkoły

- założenie właściwego obuwia sportowego /zmiennego, czystego, na jasnej podeszwie/

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu boiska wielofunkcyjnego

- utrzymywanie porządku i czystości

  1. 9.    Przebywającym na terenie boiska wielofunkcyjnego i budynku  szkoły nie wolno:

- palić papierosów, wnosić i pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających

- żuć gumy i spożywać lodów

- posiadać broni i innych materiałów lub narzędzi - niebezpiecznych

 wprowadzać zwierząt

- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej, bramkach i piłko chwytach

- uruchamiać i używać sprzętu sportowego bez zgody właściciela obiektu

- korzystać z boiska w godzinach innych niż ustalono w zawartej umowie

- poruszać się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie

- zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników

- załatwiać potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i w jego otoczeniu

10. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

 

11. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie odbywających się zajęć.

 

12. Osoby lub grupy naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z boiska wielofunkcyjnego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

 

13. Osoby, którym udostępnia się boisko wielofunkcyjne korzystają z własnego sprzętu sportowego typu: piłki.

 

14. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP oraz zachowanie czystości oraz estetyki na terenie boiska wielofunkcyjnego i w jego bezpośrednim otoczeniu.

 

15. Korzystający i przebywający na obiekcie sportowym zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie wraz z jego załącznikami.

 

16. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im.16.Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie.

 

17. Regulamin obowiązuje od 23.04.2010r.

Data wytworzenia dokumentu: 25.05.2011r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Kowalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2011 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kowalski
Ilość wyświetleń: 2409
26 maja 2011 09:08 (Piotr Kowalski) - Zmiana danych dokumentu.
26 maja 2011 09:06 (Piotr Kowalski) - Zmiana danych dokumentu.
25 maja 2011 14:42 (Piotr Kowalski) - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl